תקנון תנאי שימוש באתר האינטרנט של פרימיום פרגרנסס בע"מ

עדכון אחרון, ינואר 2024

 

תקנון תנאי שימוש זה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, ואולם כל המידע מיועד לנשים ולגברים כאחד.

אנא קרא בעיון ובקפידה את הכללים המפורטים בתקנון תנאי שימוש זה (להלן: "התקנון"), וכן במדיניות הפרטיות המפורטת באתר האינטרנט של החברה (להלן: "האתר"), בטרם השימוש באתר ו/או קבלת שירות באמצעות הטלפון. אם אינך מסכים לאמור בתקנון ובמדיניות הפרטיות, הינך מתבקש לחדול מגלישה או שימוש באתר. בעצם גלישתך ו/או שימושך באתר, הינך מקבל על עצמך ללא סייג את התקנון ומדיניות הפרטיות, על כל המחויבויות הנובעות מכך והינך מסכים להם במלואם.

1.   כללי

1.1   האתר הינו אתר רשמי של פרימיום פרגרנסס בע"מ, ח.פ. 51-675538-6 (לעיל ולהלן: "החברה") ומשמש את כלל לקוחות החברה והגולשים באתר.

1.2   החברה הינה הבעלים והמפעילה של האתר, המציע ללקוחות החברה ולגולשים באתר רכישת מוצרי שונים של החברה.

1.3   כותרות התקנון הנן לצורכי נוחיות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיו.

1.4   כל הגולש באתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש את המוצרים ו/או השירותים באמצעות האתר וכל מי שיעשה שימוש כלשהו באתר (לעיל ולהלן: "הלקוח" או "המשתמש"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לאמור בתקנון זה, קרא אותו, הבין את כל האמור בו ומסכים לכל הוראותיו ללא יוצא מהכלל, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או בקשר עם האתר ו/או מי ממפעיליהם ו/או מי מבעליהם ו/או מי ממנהליהם ו/או מי מעובדיהם ו/או מי מטעמם, בכל הקשור לאתר ו/או לשימוש בהם ו/או להזמנת המוצר ו/או שירותים באמצעות האתר.

1.5   תקנון זה חל על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו הנגישים למשתמש באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון נייד, מחשבי כף יד, טאבלטים למיניהם וכיוצ"ב). כמו כן, תנאי תקנון זה חלים על השימוש ו/או הגלישה באתר, הן באמצעות רשת האינטרנט והן באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. 

1.6   למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, האתר וכן התוכן המוצג בו מסופקים כמות שהם וכפי שהם זמינים ללא התחייבויות מכל סוג של החברה. החברה מסירה במפורש כל אחריות, מפורשת או משתמעת, בנוגע לתוכן ולכל מידע המוצג באתר, לרבות, אך לא רק: (1) שהאתר יהיה חופשי מטעויות או שכל הטעויות בו יתוקנו; ו/או (2) לגבי ביצועים או דיוק, איכות, שלמות או שימושיות כל מידע המסופק באתר.

1.7   החברה שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע שינויים בתקנון זה ו/או באתר, לרבות בין היתר אך לא רק במבנה ו/או בעיצוב, ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להתנות את השירותים או הפעילויות באתר, כולם או חלקם, ו/או לשנות את המועדים שבהם יסופקו השירותים ו/או הזמנים בהם ניתן יהיה להשתמש באתר. בביצוע השינויים כאמור תהא החברה זכאית, בין היתר אך לא רק, להוסיף ו/או לגרוע מהתכנים ו/או השירותים, הקיימים באתר ו/או להגביל את השימוש בהם ללא צורך במתן התראה מראש. מוסכם בזה כי הנכנס לאתר מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. כל שינוי ו/או תוספת כאמור ייכנסו לתוקף ויחולו על כל לקוח מיד עם פרסומם. כל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לנוסח המעודכן לאחר השינוי. לפיכך, החברה ממליצה ללקוח לקרוא את הגרסה המעודכנת של התקנון באתר.

1.8   תקנון זה, כפי שיעודכן מעת לעת, מהווה הסכם בין הלקוח ו/או המשתמש לבין החברה ומסדיר את מערכת היחסים בינו לבין החברה, לרבות כל שימוש שיעשה באתר ו/או כל פעילות שלו ו/או מסירת פרטים שלו במסגרת האתר.

1.9   ייתכן ושימוש בשירותים מסוימים באתר יהיה כפוף להוראות ו/או כללים נוספים אשר יופיעו באתר, בסמוך לשירות הרלוונטי, אך אין בהם כדי לגרוע מהאמור בתקנון זה.

1.10    בעשותך שימוש באתר הנך מבין ומסכים כי החברה תאסוף נתונים מסוימים ממשתמשי האתר, ונתונים אלה עשויים לכלול מידע שעשוי לזהות אישית משתמשים אלה. החברה תשתמש בנתונים אלה רק בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.

1.11    בכל שאלה ו/ואו בעיה הנוגעת לאתר ו/או לתקנון זה ניתן לפנות לחברה בדואר אלקטרוני בכתובת support@callperfume.co.il.

2.   השימוש באתר

2.1   הגלישה ו/או השימוש באתר, בשירותים ובתכנים הקיימים בו הוא לשימוש פרטי ואישי בלבד. חל איסור על ביצוע פעולה כלשהי אשר יש בה בכדי להוות הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות הדין ו/או שיש בה בכדי לגרוע באיזו מזכויותיה של החברה ו/או של צד ג' אחר כלשהו ו/או העלולה להזיק לאתר.

2.2   חל איסור לעשות באתר שימוש מסחרי ו/או שימוש לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה אסורה, לרבות הזדהות ו/או התחזות לאדם או גוף כלשהו ו/או מסירת תיאור מסולף ו/או הצגה כוזבת של קשר בין המשתמש לבין צד שלישי.

2.3   מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיפים ‏2.1 ו-‏2.2 לעיל, חל איסור על העתקה ו/או הטבעה ו/או שכפול ו/או שינוי ו/או שאיבת מידע ו/או ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת ו/או עריכה ו/או הפצה ו/או העברה ו/או מכירה ו/או פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה של האתר וכן לגבי התכנים שיופיעו באתר מעת לעת, לרבות אך לא רק ידיעות, נתונים, תמונות, תוכן מילולי, קולי, חזותי ו/או שילוב שלהם יחד (להלן: "התכנים") ו/או ביצוע שינוי כלשהו בהם, בין אם לשימוש פרטי ובין אם למטרות מסחריות.

2.4   המשתמש מתחייב שלא להפריע ו/או להזיק לאתר ו/או לפעילותו בכל דרך שהיא. בכלל זה המשתמש מתחייב שלא לבצע איזו מהפעולות הבאות:

2.4.1     הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך האתר ו/או האפליקציה.

2.4.2     הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.

2.4.3     הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר ו/או אפליקציה כלשהי (mirror), ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה.

2.4.4     שימוש בכל רובוט, "תולעת", "ספיידר", מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.

2.5   מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏2.3 ו-‏2.4 לעיל, חל איסור על שימוש בתכנים באופן החורג מהתנאים המפורטים בתקנון זה, ללא קבלת הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, של החברה, ובלבד שהשימוש כאמור נעשה בהתאם לאותה הרשאה, ככל שזו ניתנה כאמור.

2.6   המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה והבאים מכוחה כנגד כל תביעה ו/או דרישה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעות משימוש אסור שיעשה המשתמש באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או באתרים ו/או אפליקציות מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מתוצאותיו של שימוש שנוגד את תקנון האתר.

2.7   החברה שומרת על הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או הוראות תקנון זה.

3.   הזמנת מוצרים ו/או שירותים

3.1   הזמנת מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר תעשה כמפורט באתר בלבד. בביצוע רכישה או הזמנה יאשר הלקוח כי קרא והסכים לאמור בתקנון זה על ידי לחיצה על תיבת הסימון: "הנני מסכים לתנאים המפורטים בתקנון האתר". יודגש, כי אי הסכמה לתקנון תמנע מהלקוח מלבצע רכישות כלשהן דרך האתר.

3.2   הלקוח מצהיר כי הינו בעל הרשאה חוקית וכשיר משפטית על פי כל דין לעשות שימוש באתר ולבצע רכישות דרך האתר כאמור בסעיף ‏3.3 להלן.

3.3   המשתמשים אשר רשאים לבצע פעולות רכישה באתר הינם: כל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה ומעל גיל 18 או כל חברה המאוגדת כדין, לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ו/או שותפות המאוגדת כדין הרשומה ברשם השותפויות בישראל, אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף כדין ביום ביצוע הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה, אשר הונפק בישראל, על ידי אחת מחברות האשראי ואשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת, ומכובד ע"י החברה במהלך העסקים הרגיל שלה.

3.4   בעת הרכישה, הלקוח מתחייב למסור לחברה פרטים מדויקים, נכונים ומלאים בלבד. מובהר כי כל מידע שגוי, שקרי או חסר עשוי להוות הפרה של תקנון תנאי שימוש זה, הוראות כל דין וכן עשויה לסכל את יכולתה של החברה לבצע את העסקה המבוקשת או לספק את המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו.

3.5   מובהר כי אין כל התחייבות לכך שמחיר המוצר באתר יהיה זהה למחירו אצל צדדים שלישיים.

3.6   בכפוף לתשלום מלא עבור המוצר ו/או השירותים באמצעות כרטיס האשראי, החברה תעשה מאמץ ותדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר, בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה על ידי הלקוח, במועד האמור בסעיף 6.1 להלן, אלא אם צוין מפורשות אחרת.

3.7   החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים שאינם בשליטתה כגון, אך לא רק, במקרים של:

3.7.1     פעולות מלחמה, פעולות איבה, פעולות טרור, מצב חירום, נזקי טבע או כוח עליון.

3.7.2     שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

3.8   זמני אספקת המוצרים כוללים רק ימי עסקים, קרי ימים א' - ה' לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.

4.   מדיניות ביטול

4.1   הלקוח רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). הלקוח מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

4.2   ביטול עסקה לרכישת מוצרים ו/או שירותים אשר בוצעה באתר, ייעשה באמצעות הודעת ביטול (להלן: "הודעת ביטול") אשר תימסר לחברה בתוך ארבע עשר (14) ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את עיקרי תנאי העסקה, לפי המאוחר בניהם (להלן: "ביטול עסקה"). במקרה בו מדובר בלקוח בעל מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, יהיה זכאי הלקוח לבטל עסקה שביצע באתר בתוך 4 (ארבעה) חודשים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל את עיקר תנאי העסקה כאמור, לפי המאוחר מבניהם, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה ללקוח בטלפון או בתקשורת אלקטרונית.

4.3   במקרה של ביטול עסקה בהתאם להוראות סעיף ‏4.2 לעיל, בטרם נעשה כל שימוש במוצרים ו/או בשירותים שהוזמנו ושלא בשל אחד מאלה: (1) פגם או אי התאמה במוצרים; או (2) אי אספקת המוצרים במועד שנקבע בעסקה; או (3) כל הפרה אחרת של תנאי העסקה, יהיה זכאי הלקוח להחזר כספי בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, בגובה התמורה ששולמה על ידיו, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% מערך העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם (להלן: "דמי ביטול") וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק ובכפוף לכך שעד לאותו מועד החזיר הלקוח את המוצר לחברה בהתאם להוראות תקנון זה.

4.4   על הלקוח להחזיר את המוצר וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה באריזתו המקורית, שלם, באריזתו המקורית וללא שימוש, פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא לכתובות החברה המפורטת בסעיף 4.7 להלן. עלות החזרת המוצר כאמור תחול על הלקוח ותשולם על ידו במישרין לחברת המשלוחים ו/או לחברה.

4.5   ביטול עסקה על ידי הלקוח, אשר בוצעה באמצעות כרטיס אשראי, יתבצע על ידי זיכוי כרטיס האשראי ממנו בוצעה העסקה, בניכוי דמי ביטול.

4.6   ביטול העסקה על פי הוראות החוק ותקנון זה, יעשה באמצעות משלוח הודעת הביטול לחברה באחת מהדרכים הבאות: 

4.6.1     בהודעה בעל פה בטלפון מס' 1-700-50-70-60, בימים א' - ה' בין השעות 17:00-9:00.

4.6.2     בדואר אלקטרוני לכתובת support@callperfume.co.il.

4.6.3     בדואר רשום לכתובת: החרושת 25, רעננה 4365613.

4.6.4     באמצעות דף צור קשר באתר.

4.7   בהודעת הביטול אל החברה, יפרט הלקוח את שמו המלא, ומספר תעודת הזהות ובמידת האפשר גם מספר ההזמנה ופירוט המוצרים ו/או השירותים שנרכשו, פרטים ליצירת קשר וכתובת הדואר האלקטרוני אשר מסר בעת ההזמנה.

4.8   לצורך ביטול העסקה ישיב הלקוח את המוצר, על חשבונו, באמצעות שליח או באמצעות דואר רשום, לכתובת: החרושת 25, רעננה 4365613.

4.9   החברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע את נזקה מהלקוח במקרה בו המוצר הוחזר כשהוא אינו באריזתו המקורית, משומש, לא תקין, לא שלם או לאחר שנפגם.

4.10    ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לה כל תוקף.

5.   אחריות ושירות

המוצרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות ומדבקות אחריות, מקום בו הדבר נדרש על פי החוק. כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.

6.   אספקת/הובלות המוצרים

6.1   החברה תדאג לספק כל מוצר הנרכש באתר בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה באתר ולאחר קבלת אישור העסקה בפועל מחברת האשראי, ובהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה על ידי הלקוח.

6.2   לאחר אישור העסקה בפועל על ידי חברת האשראי, ובסמוך למועד האספקה, תשלח החברה ללקוח חשבונית דיגיטלית באמצעות כתובת הדוא"ל שמסר, בכפוף להסכמתו המפורשת מראש לקבלת חשבונית דיגיטלית, כפי שנמסרה באתר.

6.3   החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה באתר. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי כמפורט בתקנון זה.

6.4   מספר הימים לאספקת המוצר ימנו החל מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של הלקוח. מועדי האספקה מחושבים על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א' - ה' ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג ימי חג וימי שבתון.

6.5   החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, עיצומים, פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור, מצב חירום, נזקי טבע וכיוצ"ב ו/או אירועים שמקורם בלקוח לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר. במקרה כאמור, החברה תאפשר ללקוח המעוניין בכך לבטל את העסקה ללא גביית דמי טיפול, ותשיב מלוא התמורה ללקוח.

6.6   דמי המשלוח (במידה וקיימים) המפורטים באתר מתייחסים למשלוחים בישראל בלבד.

6.7   בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

6.8   מוצר שישלח לנקודת איסוף ימתין לאיסוף 2 ימים. בחלוף זמן זה, המוצר יוחזר אל החברה. לקוח אשר יבקש לשוב ולאסוף את המוצר מנקודת האיסוף, יחויב בתשלום עבור משלוח חוזר.

6.9   החברה תספק שירותים ללקוחות שכתובתם בישראל בלבד, ואשר אין מגבלה ביטחונית או אחרת לכניסה אליהם. לקוח אשר יזמין את המוצר לאזורים בהם חלה מגבלה כאמור, תשיב לו החברה את התמורה ששולמה, למעט במקרים בהם תהיה לחברה אפשרות להעניק שירותים גם לאזורים כאמור. במקרים כאמור תימסר הודעה מתאימה ללקוח.

7.   הגבלת אחריות

7.1   החברה אינה מתחייבת כי השירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, או שלא יגרמו קלקולים או תקלות. בקרות אירוע שכזה, החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנת הלקוח לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהלקוח מלהגיש הזמנתו או לעדכן אותה.

7.2   בכל מקרה של מניעת המשך המכירה ו/או המשך ביצוע ההזמנה באתר ו/או אי קיום האירוע, שלשמו התבצעה הקנייה באתר, במקצתו או במלואו מחמת נסיבות שאינן בשליטת החברה (לרבות, בין היתר אך לא רק, "כוח עליון", שביתות, השבתות, עיצומים, פעולות איבה ו/או פעולות מלחמה ו/או טרור, מצב חירום, נזקי טבע וכיוצ"ב), לא תהיה ללקוח כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.

7.3   החברה ו/או מפעילי האתר ו/או בעליהם ו/או מנהליהם ו/או עובדיהם ו/או מי מהם ו/או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליהם ו/או מי ממנהליהם ו/או מעובדיהם ו/או מי מטעמם בקשר עם נזקים כאמור: (1) נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה מכל סוג ו/או פגיעה ו/או אי נוחות ו/או עגמת נפש שיגרמו ו/או עשויים להיגרם לגופו ו/או לרכושו של הלקוח; 2) הפרעה, תקלה ו/או הפסקה בהעברת מידע/תוכן לאתר או ממנו; (3) פגיעה ו/או נזק שייגרמו כתוצאה מווירוס, באג, ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי ו/או כל מכשיר אחר של הלקוח בעת השימוש באתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר; (4) פגיעה ו/או נזק ו/או שיבוש ו/או אבדן שייגרמו כתוצאה משימוש באיזה מתכני האתר ו/או השירותים המצויים בהם. 

7.4   החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא לרבות, בין היתר אך לא רק, בקרות כל אחד מהאירועים ו/או הגורמים שיפורטו להלן:

7.4.1     איחור ו/או עיכוב עקב עומס בקווי תקשורת;

7.4.2     שיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, חומרה, תוכנה, מערכת המחשב של הלקוח או של החברה, או מכל סבה אחרת.

7.5   החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהלקוחות באתר ו/או כל גורם אחר. 

7.6   לחברה הזכות למנוע או להפסיק, ללא מתן התראה וללא מתן נימוק כלשהו, את גישתו של כל לקוח באתר, כולה ו/או חלקה, וללקוח לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה.

7.7   מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות על פעולות ועסקאות מכל סוג שהוא שיתבצעו על ידי משתמשי האתר, מפרסמיה ו/או נותני חסותה ומשתמשי צד ג', ועל פעולות המשתמש, רשלנותו וגישתו לשימוש בשירותי האתר. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות על מוצרים או שירותים אשר לא נרכשו ישירות מהחברה, וכן לא יישאו באחריות על פעולות של מקדמי מכירות או כל צד ג', בקשר עם האתר או ביחס אליהם, וכן על כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים, דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים ו/או אפליקציות אליהם קיימת אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם.

7.8   מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏7.7 לעיל, המידע שמוצג באתר איננו מהווה תחליף לבחינת התאמת המוצר אל צרכי הלקוח על ידי הלקוח, ואין להסתמך על, המלצות ו/או ביקורות ו/או נתונים כלליים המפורסמים באתר ו/או באתרים ו/או אפליקציות של צדדים שלישיים.

7.9   תמונות מוצרים המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד, ועשויים להיות הבדלים בין התמונות המופיעות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים ו/או המסופקים בפועל ללקוחות האתר.

7.10    החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים באופן כלשהו אם במישרין ואם בעקיפין לעצם גלישת המשתמש באתר ו/או שימושו באופן כלשהו באתר ו/או לכל תוצאה שהיא אשר תגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור ו/או בקשר לכך. פרסום תכנים באתר או הצבת קישור על ידי החברה לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של החברה לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

7.11    בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למידע המוצג באתר מכירות של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו.

8.   קישורים לאתרים חיצוניים

האתר משתמש מעת לעת בקישורים לאתרי אינטרנט חיצוניים ו/או אפליקציות חיצוניות (להלן: "הקישורים"). מובהר בזאת, כי החברה אינה תומכת באתרים ו/או אפליקציות אלה ואינה אחראית לתוכן המובא בהם. אם וככל שניתן יהיה למצוא באתר קישורים כאמור, הם נועדו לנוחיות הלקוח בלבד. החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית בכל דרך שהיא לקישורים ו/או לאתרים ו/או לאפליקציות המקושרים ו/או למידע המופיע בהם. כל שימוש ו/או כניסה לקישורים ו/או לאתרים המקושרים ו/או לאפליקציות המקושרות הינו על אחריותו הבלעדית של הלקוח וכפופה לתקנוני תנאי השימוש הקבועים באותו אתר ו/או אפליקציה.

9.   בעלות וזכויות יוצרים 

9.1   זכויות היוצרים באתר ובכל מודול אחר הקשור עם האתר הינן קניינה הבלעדי של החברה בלבד. 

9.2   אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות בכל דרך שהיא את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. לקוח יהיה רשאי אך ורק לבצע הורדה של מידע (download) מהאתר לצורך שימוש אישי של הלקוח לביצוע הזמנה ולא לכל מטרה אחרת. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי.

9.3   הקניין הרוחני באתר, ובכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר ו/או האפליקציה, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (להלן: "תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

9.4   החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק מהם. שמות החברה, ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של החברה הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

9.5   על מנת לקשר או להציג את האתר באתרים אחרים באינטרנט ו/או באפליקציות אחרות, יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.

10.  דיוור והודעות

10.1    בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר, עשויה להיות מוצעת למשתמש אפשרות רישום לדיוור ישיר ורשמי מטעם החברה. עם אישור המשתמש לקבלת הדיוור כאמור, יחשב המשתמש כמי שהסכים ומעוניין לקבל הודעות, עדכונים ודברי פרסומות למטרות קידום מכירות ושיווק, כולל פניות בגין מוצרים, שירותים, מחירים ומבצעים הקשורים אל החברה (להלן: "הדיוור") בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 ("חוק הספאם"). הדיוור יימסר למשתמש בדיוור ישיר באמצעים שונים לרבות אך לא רק, הודעות, דואר אלקטרוני, הודעות מולטימדיה (mms), מסרונים (sms), מערכת חיוג אוטומטית ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת. המשתמש מסכים ומאשר כי ידוע לו כי כלל הפרטים והמידע שנמסרו ו/או ימסרו על ידו באתר, ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה, לצורך דיוור תכנים אל המשתמש.

10.2    במידה ומשתמש מעוניין להיגרע מרשימת תפוצת הדיוור, הוא יוכל להסיר עצמו בכל עת וזאת על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת support@callperfume.co.il.

11. תניית שיפוט

כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר ו/או השימוש בהם ו/או השירותים, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד, ואך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר חיפה, לו מוקנית סמכות ייחודית ובלעדית.

12. סיום ההתקשרות

12.1    החברה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק, להסיר, לשנות ו/או להגביל (לפי העניין) מאפיינים, יישומים, שירותים ו/או תכנים הכלולים באתר או חלקם ו/או להתנות תנאים בקשר אליהם וזאת מבלי צורך להסביר ו/או להודיע דבר.

12.2    החברה שומרת על זכותה הבלעדית, לסרב להעניק גישה לאתר, או לכל חלק מהם, לכל משתמש, ובכלל זה למשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. 

12.3    החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם המשתמש, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, המשתמש נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה. 

12.4    החברה תהיה רשאית לחדול מאספקת שירותים לאתר ו/או לחדול מהפעלת האתר, כולם או חלקם על פי שיקול דעתה הבלעדי, באופן זמני או קבוע וזאת מבלי לתת התראה מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של תכני האתר או חלקם.

12.5    בעצם השימוש שעושה המשתמש באתר הוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם שינויים באתר, הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע ו/או בקשר עם הפסקה, הסרה, שינוי ו/או הגבלה על-ידי החברה ו/או מי מטעמה של מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים ו/או כל דבר אחר הכלול באתר.

13. תנאים נוספים

13.1    ככל שתניה מסוימת בתקנון תנאי שימוש זה ו/או במדיניות הפרטיות באתר תמצא כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, תניה זו תיחשב כמנותקת משאר התניות ולא תשפיע על נפקותן, חוקיותן ואכיפתן של יתר התניות.

13.2    כל זכות שלא הוקנתה מפורשות למשתמש תהא שמורה לחברה ו/או מי מטעמה.

 

****