מדיניות פרטיות

1.למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר לאידורה ישראל בע"מ במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש במהלך הגלישה, ישמרו במאגרי המידע של אידורה ישראל בע"מ וברישומו לאתר, המשתמש מאשר לאידורה ישראל בע"מ לשמור מידע כאמור.

2. מובהר כי במועד ההרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או המשתמש מסכים ומאשר לאידורה ישראל בע"מ לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר, לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982 (להלן: "חוק התקשורת") וכן הודעות שירות והודעות מערכת.

3. בקשת הסרה לפי חוק התקשורת: המשתמש רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של אידורה ישראל בע"מ, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח מאת אידורה  ישראל בע"מ, ובמקרה כזה לא יישלחו לאותה כתובת משתמש הודעות המהוות דבר פרסומת כהגדרתו בחוק. כמו כן המשתמש רשאי בכל עת לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של אידורה ישראל בע"מ באמצעות שליחת בקשת הסרה אל info@callperfume.co.il אידורה ישראל בע"מ תסיר את הכתובת ממנה התקבלה בקשת ההסרה בתוך יום עסקים אחד. מובהר כי הסרה מרשימת התפוצה אינה מונעת מאידורה ישראל בע"מ מלשלוח אל המשתמש הודעות שירות והודעות מערכת. 

4.  בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: המשתמש רשאי לבקש את מחיקתו ממאגר המידע של אידורה ישראל בע"מ, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים למשתמש למעט בקשת המחיקה עצמה.

5. מובהר כי שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד והמשתמש נדרש לשמור על סודיותם. בכל מקרה, אידורה ישראל בע"מ לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות המשתמש שתיגרם עקב שימוש לא מורשה כאמור בשם המשתמש ובסיסמה האישית.

6.מעבר לשימוש האמור אידורה ישראל בע"מ מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. אידורה ישראל בע"מ תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.

7.אידורה ישראל בע"מ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, אידורה ישראל בע"מ לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותה של מפעילת האתר.

8. הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, בין היתר  לצורך אספקת השירותים, וכן לחברת שליחויות ו/או לספקי המוצרים ו/או ספקי שירותים דומים, לרבות לצורך אספקת המוצר או השירות שהוזמנו באתר, הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.

9.אידורה ישראל בע"מ רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות" ("cookies" - קבצים אשר מאוחסנים על ידי השרת של מפעילת האתר על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש באמצעות הדפדפן).