הסכם פשרה

הודעה לפי סעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006

מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 04.03.18 הוגשה לבית המשפט המחוזי בחיפה  (כבוד השופט  ד"ר מנחם רניאל ) בקשה לאישור הסדר גישור כהסדר פשרה בת"צ 35708-06-17 קגן נ' כל פרפיום (ישראל) בע"מ ("התובענה").

 

התובענה עוסקת בטענה כי המשיבה לא סימנה כלל את מחירי המוצרים ליחידת מידה באתר הסחר האלקטרוני  שלה "כל פרפיום" בכתובת:  www.callperfume.co.il וזאת בניגוד לתקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה) התשס"ח – 2008 (להלן: "תקנות מחיר ליחידת מידה") .

על פי עמדת המשיבה, הסדר הגישור נעשה לפנים משורת הדין, על מנת להיטיב עם הציבור ולשים קץ להתדיינות המשפטית מבלי להודות באחריות או חבות כלשהי בין במישרין ובין בעקיפין ביחס לתובענה.

עיקרי הסדר הפשרה:

 1. בעקבות הליך הגישור ולצורך הסכם הפשרה, מודיעה המשיבה כי היא מתחייבת להוסיף מחירים ליחידת מידה בצמוד למחירי המוצרים הנמכרים באתר הסחר כל פרפיום וזאת תוך 180 יום מיום אישור הסכם הפשרה ע"י ביהמ"ש הנכבד.
 2. המשיבה מתחייבת לפעול אף  בעתיד בהתאם להוראת תקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה) התשס"ח- 2008 בכל הנוגע לפרסום מחירי המוצרים ליחידת מידה הנמכרים באתר הסחר כל פרפיום.
 3. המשיבה תפצה את הצרכנים בסך של 240,000 ₪ באופן הבא:
 • א.המשיבה תעניק שוברי זיכוי בסך של 20 ₪ בקניית מוצרי בישום באתר כל  פרפיום  www.callperfume.co.il עד לסכום מצטבר בסך של 240,000 ₪ (להלן : "ההטבה").
 • ב.ההטבה תשלח בדוא"ל אל לקוחות המשיבה תוך  30 יום ממועד אישור הסכם הפשרה ללקוחות אתר כל פרפיום שרכשו בשמים ב 7 השנים האחרונות. הוסכם כי ההטבה תשלח אל כתובות הדוא"ל איתן נרשמו לקוחות האתר במועד ביצוע ההזמנה.
 • ג.בשובר הזיכוי יצויין מפורשות כי מימושו מוגבל בשיטת "כל הקודם זוכה" לסכום של 240,000 ₪ .
 • ד.מבצעי מכירות או הוזלה אחרים שיחולו על המוצר בעת המימוש לא ימנעו את השימוש בשובר  אלא יתווספו לו ובלבד שכל לקוח יעשה שימוש בשובר אחד בלבד.
 • ה.כעבור 75 ימים מיום אישור הסדר הפשרה (קרי 45 ימים לאחר מועד שליחת ההודעה הראשונה), המשיבה תשלח הודעת תזכורת באמצעות הדוא"ל ככל שהפיצוי לא מומש.
 • ו.אם בתום 130 ימים מיום אישור הסדר הפשרה, לא ינוצלו שוברי הזיכוי בשווי של 240,000 ₪, יתרת ההטבה תינתן אוטומטית בעת הרכישה לכל הלקוחות שירכשו מוצרי בישום באתר כל פרפיום עד סך מצטבר של 240,000 ₪ .

 

 1. הסדר הגישור כולל המלצה מוסכמת בדבר גמול ושכ"ט לפיה, המשיבה תישא בגמול למבקשת בסך של 10,000 ₪  ובשכר  טרחה לב"כ המבקשת  בסך של 50,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין. 
 2. חברי הקבוצה הינם כלל לקוחות המשיבה, אשר רכשו מוצרים, באמצעות אתר הסחר המקוון של המשיבה "כל פרפיום", שלגביהם לא קוימה החובה להציג את המחיר ליחידת מידה בצמוד למחיר המוצרים, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (מחיר ליחידת מידה) התשס"ח-  2008 וכתוצאה מכך נגרם להם נזק ממוני ו/או נזק בלתי ממוני, החל משבע שנים עובר למועד הגשת הבקשה לאישור ועד למועד בו יאושר הסכם הפשרה ע"י ביהמ"ש הנכבד.
 3. אישור הסדר הגישור יהווה מעשה בית דין כלפי המבקשת, כלפי כל חברי הקבוצה, וכלפי כל אחד מחברי הקבוצה בקשר עם כל הנושאים, הטענות והעילות שהועלו בכל כתבי הטענות, ביחד ולחוד, אשר הוגשו מטעם המבקשת בגדרי התובענה, כלפי המשיבה, ויקים ויתור וסילוק כהגדרתו בהסדר הגישור.
 1. אדם הנמנה עם הקבוצה או על הגורמים המנויים בסעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, רשאי להגיש לבית המשפט, בכתב, בתוך 45 ימים מיום פרסום ההודעה או בתוך מועד מאוחר יותר שיקבע בית המשפט, התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה. חבר קבוצה שלא מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה, רשאי לבקש מבית המשפט, בתוך המועד האמור, להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ההסדר.
 2. הודעה זו מתפרסמת בהתאם להחלטת בית המשפט. הנוסח המלא של הסדר הגישור הוא המחייב, וניתן לעיין בו במזכירות בית המשפט המחוזי בחיפה, רח' פלי"ם 12 וכן במשרדי באי כוח הצדדים בתיאום מראש.
 3. משרד באת כוח המבקשת (התובעת): עו"ד הגר ביין, רחוב אסתר רבין 57, חיפה,  טל': 0775003843.
 4. משרד בא  כוח המשיבה (הנתבעת): עו"ד יאיר זהבי , רח' יצחק שדה 40 תל אביב, 077-4704251

 

רחוב החרושת 25, רעננה, אזור התעשייה, בית שטרן - בכניסה לבניין. שעות פתיחה: א-ה בין השעות 09:00:00-18:00, ו' 09:00-13:00.